Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicure Udenhout en de cliënt waarop Pedicure Udenhout deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Het aangaan van een behandeling betekent acceptatie van deze voorwaarden.
2. Diensten
Pedicure Udenhout zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming   met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Conform de eisen die gesteld zijn via ProCert (kwaliteitsregistratie voor de pedicure). Pedicure Udenhout zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van een wijziging of aanvulling van een behandeling.

3. Afspraken
Behandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen telefonisch, per sms, per Whatsapp of via de website worden gemaakt.
De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk, uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak, aan Pedicure Udenhout door te geven. De afmelding kan telefonisch, per Whatsapp of e-mail geschieden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan mag Pedicure Udenhout het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt doorberekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Pedicure Udenhout de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

4. Tarieven en Betaling
Pedicure Udenhout vermeldt alle tarieven van de behandelingen op de website van de praktijk en op een goed zichtbare plaats in de praktijk of wachtruimte. De gemelde tarieven zijn inclusief 21% btw. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten, contant te voldoen. Pin betaling is niet mogelijk.
In uitzonderingen waarbij sprake is van onvoorziene omstandigheden, mag de cliënt per factuur de overboeking betalen. De cliënt stelt zich hiermee verplicht om de factuur per omgaande over te maken aan Pedicure Udenhout.
Bij in gebreke blijven van betaling, kan Pedicure Udenhout na de verlooptijd van factuur en aanmaning, het openstaande bedrag ter incasso te stellen aan een deurwaarder. De hieruit vloeiende kosten komen zullen geheel voor rekening van de cliënt komen.
Betaling in termijnen is niet mogelijk.
Voor cliënten die vallen onder de ketenzorg, zal de factuur voor de medisch noodzakelijke behandeling worden ingediend bij Zorggroep RCH Midden Brabant.

5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet tijdens de eerste behandeling alle gegevens die relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening aan Pedicure Udenhout. De persoonsgegevens worden door Pedicure Udenhout opgenomen in een geautomatiseerd systeem en behandelt volgens de richtlijnen van de AVG wetgeving. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist. De cliënt heeft ten alle tijden recht op inzicht in de eigen behandelgegevens.
De wet AVG verklaring vindt u onderaan deze algemene voorwaarden. Bij het maken van een afspraak gaat u ook automatisch akkoord met deze regels.

6. Geheimhouding
Pedicure Udenhout is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt verteld tijdens een behandeling.
De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Pedicure Udenhout verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
Pedicure Udenhout kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, allergieën, werkzaamheden of vrijetijdsbestedingen of schade ontstaan dor het niet of niet juist opvolgen van behandeladviezen.
Pedicure Udenhout is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die door de cliënt zijn meegenomen naar de praktijk.
8. Beschadiging en diefstal
De cliënt is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan meubilair, instrumenten en/of materialen van Pedicure Udenhout.
Pedicure Udenhout meldt diefstal bij de politie.

9. Garantie
Pedicure Udenhout geeft de cliënt garantie van één week (7 dagen) op de verrichte behandeling en eveneens op de door de cliënt gekochte producten. Deze garantie vervalt indien:

 • De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd
 • De cliënt de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd
 • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt
 • De behandeling te lang uitgesteld is geweest door de cliënt waardoor de oorzaak niet in één keer verholpen kan worden.
10. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk of per e-mail gemeld worden aan Pedicure Udenhout.
Pedicure Udenhout dient binnen vijf werkdagen adequaat antwoord te geven. Indien een klacht gegrond is, zal de behandeling opnieuw verricht worden zoals overeengekomen. Indien Pedicure Udenhout en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de cliënt het geschil voorleggen aan de geschillencommissie waarbij Pedicure Udenhout is aangesloten. Dit geschiedt op basis van de geldende regels en voorwaarden zoals deze opgesteld zijn door de geschillencommissie.
11. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicure Udenhout het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen. De (deels) gegeven behandeling dient volledig betaald te worden.

12. Recht
Op welke overeenkomst tussen Pedicure Udenhout en cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie cq de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

Toestemming privacy beleid persoonsgegevens
In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘Verordening”of ‘AVG’) rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie van de Wet bescherming. Het doel van de Verordening is om twee belangen te waarborgen:

 1. de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun gegevens en
 2. het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie (‘EU’)

Door deze nieuwe wet is het belangrijk – zowel voor u als voor mij – dat u weet wat ik als pedicure voor het uitvoeren van een verantwoordelijke voetbehandeling over u vast moet leggen. Met deze verklaring geeft u mij voor het noteren en bijhouden van bepaalde persoonsgegevens toestemming.

Bij het maken van een afspraak geeft de cliënt Pedicure Udenhout toestemming om de volgende gegevens in het geautomatiseerde patiëntenbestand vast te leggen:

 • Ik geef toestemming voor het opnemen van mijn N.A.W.-gegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres etc., noodzakelijk voor administratie, facturering en contacten met overige (medische) personen zoals artsen, verzorgende, (wijk)verpleegkundige, podotherapeut en/of meewerkende collega pedicure/stagaire.
 • Ik geef toestemming voor het opnemen van mijn BSN-nummer en verzekeringsgegevens voor declaraties met betrekking tot verstrekking van vergoeding van de behandeling via doorverwijzing/contract met podotherapeut en/of ziektekostenverzekeraar.
 • Ik geef toestemming voor het opnemen en noteren van mijn voetklachten op een papieren en/of digitale voetkaart voor het goed kunnen uitvoeren van de behandeling/verzorging van mij voetproble(e)m(en). Ook voor collegiaal overleg en/of een eventuele doorverwijzing  naar de behandelende (huis)arts en/of andere (medische) disciplines.
 •  Ik geef toestemming voor het vastleggen van mijn medische gegevens die van groot belang zijn voor de voetbehandeling zoals allergie, huidproblemen, hartproblemen (gebruik bloedverdunners), het hebben van diabetes, vorm van reuma, vaatproblemen, neuropathie, behandeling met cytostatica (chemotherapie) etc.
 • Ik geef toestemming voor het eventueel digitaal nemen en vastleggen van foto’s van mijn voetprobleem met betrekking tot controle van de vooruitgang van de behandeling en eventueel voor collegiaal overleg en/of verwijzing naar andere (medische) disciplines.

De cliënt heeft ten allen tijde het recht de hiervoor aangekruiste toestemmingen om welke reden dan ook, in te trekken. Pedicure Udenhout zal dit ook moeten melden aan derden die noodzakelijkerwijs betrokken zijn/waren bij de dienstverlening.

NOTE:
Het niet mogen opslaan van de persoonsgebonden gegevens en behandelverslagen kunnen
gevolgen hebben voor de kwaliteit van de behandelingen.

Meest recente nieuwsartikelen

Geen nieuwsberichten gevonden